اطلاعیه ی کانون وکلای همدان در ادامه ی نوشته :

اسامی پذیرفته شدگان سهمیه آزاد
ردیف داوطلب فامیلی نام نام پدر
1 83980 حکامیان سیدامیر سیدحسین
2 84088 نعمتی مصطفی جمشید
3 83785 احمدی محمد عزیزاله
4 83727 زهره وند علی عیسی
5 83504 عطایی منزه بهاره سعید
6 83830 مهدوی شکیب جعفر مجید
7 83806 مهرابی حسین محمد
8 84082 صادقی نصر محمد حسین
9 83603 صالحی فر سعیده حسین
10 84001 زارعی لطف مصطفی نورالدین
11 83767 محمدی نزهت علی اوسط محمدحسین
12 83705 ستاری فرجی مهدی محمدامین
13 84040 مالمیر حسین شمس اله
14 83416 رضایی هنده نصرت اله
15 83756 کیانی ارش محمد
16 83951 جان محمدی علی اسمعیل
17 83772 حسینی رضا اسمعیل
18 84025 روزبهانی مهدی رضا
19 83713 فرهادی نقی نبی الله
20 83752 چگینی علی ابادی ابوالفضل کرم
21 83862 میار مسلم علیقلی
22 83985 قنبری علی اسداله
23 84038 سپهری احمد هوشنگ
24 84010 بختیاری فرزاد بیک علی
25 84123 بیات رامین بیژن
26 83959 حسین پور علی اکبر نصرالله
27 84093 فراهانی علی محمدصادق
28 83967 تقی پور مسعود فریدون
29 84065 مسرور حمیدرضا حسین
30 83526 ضرابی عاطفه سعید
31 83961 فریدونی افتخاری محسن محمدنبی

 اسامی پذیرفته شدگان سهمیه ایثارگری

ردیف داوطلب  فامیلی  نام  نام پدر 
1 83960 واثقی شایسته رضا محمدکاظم
2 83927 جعفری محمد محمدقلی
3 83462 رمضانی فاطمه ابوالقاسم
4 84094 ابراهیمی غلامرضا اسداله
5 83652 هاشمی فاطمه حسین
6 83913 بازیار سیامک کریم
7 84056 حاجی بابایی حمیدرضا حشمت اله
8 83564 فتاحی شایسته حیدر
9 83952 وحدتی راد علی بیرامعلی