گزینه صحیح       

شماره سوال      

گزینه صحیح  

 

شماره سوال       

 

 

۳

۶۱

۱

 

۱

 

 

۱

۶۲

۴

 

۲

 

 

۱

۶۳

۲

 

۳

 

 

۴

۶۴

۱

 

۴

 

 

۲

۶۵

۳

 

۵

 

 

۳

۶۶

۳

 

۶

 

 

۲

۶۷

۴

 

۷

 

 

۲

۶۸

۲

 

۸

 

 

۴

۶۹

۴

 

۹

 

 

۳

۷۰

۱

 

۱۰

 

 

۴

۷۱

۲

 

۱۱

 

 

۱

۷۲

۲

 

۱۲

 

 

۲

۷۳

۴

 

۱۳

 

 

۴

۷۴

۳

 

۱۴

 

 

۴

۷۵

۱

 

۱۵

 

 

۳

۷۶

۱

 

۱۶

 

 

۱

۷۷

۳

 

۱۷

 

 

۲

۷۸

۲

 

۱۸

 

 

۲

۷۹

۴

 

۱۹

 

 

۱

۸۰

۳

 

۲۰

 

 

۳

۸۱

۴

 

۲۱

 

 

۲

۸۲

۲

 

۲۲

 

 

۴

۸۳

۲

 

۲۳

 

 

۴

۸۴

۳

 

۲۴

 

 

۱

۸۵

۱

 

۲۵

 

 

۳

۸۶

۴

 

۲۶

 

 

۴

۸۷

۳

 

۲۷

 

 

۲

۸۸

۲

 

۲۸

 

 

۱

۸۹

۴

 

۲۹

 

 

۱

۹۰

۱

 

۳۰

 

 

۴

۹۱

۲

 

۳۱

 

 

۳

۹۲

۱

 

۳۲

 

 

۱

۹۳

۳

 

۳۳

 

 

۴

۹۴

۴

 

۳۴

 

 

۲

۹۵

۲

 

۳۵

 

 

۳

۹۶

۴

 

۳۶

 

 

۲

۹۷

۳

 

۳۷

 

 

۲

۹۸

۱

 

۳۸

 

 

۱

۹۹

۱

 

۳۹

 

 

۳

۱۰۰

۳

 

۴۰

 

 

۲

۱۰۱

۴

 

۴۱

 

 

۱

۱۰۲

۳

 

۴۲

 

 

۴

۱۰۳

۲

 

۴۳

 

 

۴

۱۰۴

۳

 

۴۴

 

 

۳

۱۰۵

۲

 

۴۵

 

 

۱

۱۰۶

۱

 

۴۶

 

 

۴

۱۰۷

۴

 

۴۷

 

 

۲

۱۰۸

حذف

 

۴۸

 

 

۳

۱۰۹

۱

 

۴۹

 

 

۱

۱۱۰

۲

 

۵۰

 

 

۱

۱۱۱

حذف

 

۵۱

 

 

۲

۱۱۲

۱

 

۵۲

 

 

۴

۱۱۳

۳

 

۵۳

 

 

۳

۱۱۴

۲

 

۵۴

 

 

۴

۱۱۵

۴

 

۵۵

 

 

۱

۱۱۶

۱

 

۵۶

 

 

۳

۱۱۷

۳

 

۵۷

 

 

۲

۱۱۸

۱

 

۵۸

 

 

۲

۱۱۹

۴

 

۵۹

 

 

۳

۱۲۰

۲

 

۶۰